FLEGT ဆိုတာဘာလဲ – Flegt Myanmar

FLEGT ဆိုတာဘာလဲ

FLEGT ဆိုတာဘာလဲ။ 

FLEGT ဆိုသည္မွာ Forest Law Enforcement, Governance and Trade ၏ အတိုေကာက္ ေခၚေဝၚ သံုးႏႈန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တရား၀င္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ ဥပေဒနွင့္ အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္  ေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

FLEGT ကို  ဥေရာပသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကမာၻ႔အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားသည္လ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေနျခင္း၊ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ခုတ္လွဲထုတ္ယူထားေသာ သစ္မ်ားကို ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္  တရားမ၀င္ကုန္သြယ္ေနျခင္းတို႕အား  တားဆီးနုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

တရားမ၀င္ သစ္မ်ားကိုကုန္သြယ္သည့္ ျပႆနာသည္ သစ္ထုတ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားသာမက တင္သြင္း ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူေသာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေႀကာင္း ယူဆပါသည္။