သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား – Flegt Myanmar

သစ္ေတာျပဳန္းတီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းအေႀကာင္းရင္းမ်ား

၁။ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္နုိင္ငံအျဖစ္ စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။  တိုင္းျပည္၏ အဓိက၀င္ေငြကို သယံဇာတမ်ားနွင့္  စိုက္ပိ်ဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြေနရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သစ္သည္ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြကို အခ်ိန္တိုအတြင္းရရွိေစေသာ ကုန္ပစၥည္း အျဖစ္ေရာက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂။ နည္းပညာအားနည္းျခင္း

လယ္ယာထြက္ကုန္၊ သစ္ေတာနွင့္ အျခားသဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္နုိင္မည့္ နည္းပညာနွင့္  အဆင့္ျမင့္စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား မရွိသည့္အတြက္ သယံဇာတမ်ားကို ကုန္ႀကမ္းအေနအထားအတိုင္း ေရာင္းခ်ေနရသည့္အတြက္ သဘာ၀ သယံဇာတအေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၃။ လယ္ယာေျမခဲ်႕ထြင္ျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀ %သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိကစီးပြားေရးအေနျဖင့္  လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႀကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လယ္ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု၏ ပညာရည္နိမ့္ပါးျခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္၏ လံုေလာက္ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမရရွိျခင္း၊  မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကိုသာ ယေန႔အထိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြကို ပိုမိုရရွိနိုင္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ လာႀကသည္။

ထို႔ျပင္အသံုးမ်ားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္ သည္ သေဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးေစသည့္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

၄။ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ားခဲ်႕ထြင္ျခင္း

သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ သစ္ေတာမ်ားေနရာတြင္ ၾကက္ဆူ၊  ရာဘာ ပေလာပီနံ၊ ႀကံ၊  ဆီအုန္းကဲ့သုိ႔ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ခင္းမ်ားနွင့္ တန္ဖိုးႀကီးကၽြန္း စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳခဲ႔ျခင္းသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏ အေႀကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

၅။ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိနုိင္သည့္ ၀င္ေငြျမင့္မားသည့္အတြက္  တန္ဖိုးျမင့္သစ္မာမ်ားကို တရား၀င္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲအစည္းမ်ားသာမက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း ၄င္းတို႕ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ၀င္ေငြကို  သဘာ၀ သစ္ေတာႀကီးမ်ားအတြင္းမွ သစ္ပင္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ခုတ္လွဲထုတ္ယူခဲၾ့ကျခင္းေၾကာင့္လည္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ပမာဏမွာ အလြန္ျမင့္မားခဲ့ရသည္။

၆။ သတၱဳမိုင္း၊ေရႊမိုင္း၊ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ေရႊ၊ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ ခဲမျဖဴ စသည့္  သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား တရား၀င္ (သို႔) တရားမ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကလည္း သဘာ၀သစ္ေတာႀကီးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစသည္။

၇။ ငါးကန္၊ ပုဇြန္ကန္၊ ဆားကန္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္းနွင့္ ယင္းသို႔ တုိးတက္လာသည့္ လူဦးေရအတြက္ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းနုိင္ရန္ ဒီေရေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး  ငါး၊ပုဇြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား၊ ဆားကြင္းမ်ားကို ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးေဒသမ်ားတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းသည္လည္း သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

၈။ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာလူဦးေရ၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနုိင္ရန္ မျဖစ္မေနတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာ၇ေသာ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ား ကလည္း သဘာ၀ သစ္ေတာႀကီးမ်ားအား လွ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစသည့္ အေႀကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၉။ ထင္း/မီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ဆယ္သန္းရွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေန႔စဥ္ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ရန္ထင္းႏွင့္ မီးေသြးကို ေလာင္စာအျဖစ္ သံုးစြဲေနရေသာ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု၏ ၈၁% အထိရွိေႀကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (အုတ္ဖုတ္ျခင္း၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးရြက္ႀကီးေပါင္းျခင္း၊ ပဲႀကီးေလွာင္ဖို၊ ထန္းလ်က္ခ်က္ျခင္း၊ ပုဇြန္ေျခာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ငါးအမႈန္႕ႀကိတ္ ျခင္း စသည္) တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ထင္း/မီးေသြးကိုပင္ ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္၍ ေလာင္စာအတြက္ ထင္းခုတ္ျခင္းႏွင့္ မီးေသြးဖုတ္ျခင္းသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၁၀။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း

အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက  စတင္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ႔သည့္  ျျမန္မာ့ေရြးခ်ယ္ ခုတ္လွဲ နည္း စနစ္ (Myanmar selection system) သည္ ကမာၻေပၚရွိ သစ္ေတာမ်ားရွိေသာ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုက္ကိုင္မႈနည္းစနစ္မ်ား အာလံုးထက္ပင္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းစနစ္အျဖစ္ လက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္ဆင့္ တို႔၏ အားနည္းခ်က္ေႀကာင့္ျဖစ္ေစ၊   သစ္ေတာပညာရွင္ မဟုတ္သူမ်ားက သစ္ေတာဌာန၏ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တာ၀န္မ်ားကို  ရယူထားျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားသည္ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ေသာ ပမာဏထက္ ပိုမို၍ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။

၁၁။ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ပြားေနျခင္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ႔သည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္  လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကပင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ အလွမ္းကြာသည့္ သစ္ေတာ ဧရိယာ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အစိုးရအတြက္ လုိအပ္သည့္  နိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ပမာဏ ျပည့္မီေစရန္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြရာတြင္ အလြန္အကႊ်ံ ထုတ္ယူရျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ၄င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ပမာဏ ျမင့္တက္ခဲ့ ရသည္။