အေျဖရွာျခင္း – Flegt Myanmar

အေျဖရွာျခင္း

အေျဖရွာျခင္း

ပထမဦးစြာ သက္ဆုိင္ရာအေႀကာင္းအခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑နွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႀကားတြင္ နားလည္လက္ခံ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိလ္နွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္မည့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္ မွန္ကန္သည့္ အေျဖရွာမႈ မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

သစ္ေတာဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိ သည့္ ေဒသႏၱရ တည္ရွိပံုနွင့္ သမုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မႈမ်ားအရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အားနည္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အာမခံစနစ္ (MTLAS) ဖြ႔ံၿဖိဳးေစျခင္း သည္ ကၽြန္းသစ္နွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ၊  အေမရိကနွင့္ အျခားနိုင္ငံ အမ်ားအျပားသို႔ တင္ပို႔မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။  ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ အျခားနုိင္ငံမ်ားကိုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကၽြန္းသစ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နွင့္အညီ ကၽြန္းသစ္တင္ပို႔သည့္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢနွင့္အျခားအလွဴရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ DFID နွင့္ FAO တို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြနွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးရာတြင္ –

  • သစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အာမခံစနစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊
  • ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း
  • အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ သစ္ေတာစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးတြင္ ပူးတြဲ အျမင္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း နွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွိေစရန္ ကူညီျခင္း၊
  • သစ္္ေတာဆုိင္ရာေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊