ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံဇာတ – Flegt Myanmar

ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံဇာတ

သစ္ေတာ ဟူသည္

 

“သစ္ပင္ႀကီးငယ္ အမ်ားအျပား စုရံုးေပါက္ေရာက္ေနေသာ ေတာကို သစ္ေတာဟုေခၚသည္” ဟု ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ ၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဦးစီးဌာန က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ျမန္မာ အဘိဓာန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၄ တြင္လည္း သစ္ေတာ၏ အဓိပၸာယ္ကို “သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ေပါက္ေရာက္ ရာေတာ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ သစ္ေတာ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ “ သစ္ေတာဆိုသည္မွာ တဆက္္တည္းရွိသည့္ ေျမအက်ယ္ ၁.၂၃ ဧက (၀.၅ဟက္တာ) ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ေျမေပၚတြင္ အျမင့္ ၁၅ေပ (၅မီတာ) အနည္းဆံုးရွိေသာ အပင္မ်ားေပါက္ရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုအပင္တို႔၏ ရြက္အုပ္မ်ားသည္ ထိုေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း၏ ၁၀% အနည္းဆံုးဖံုးလြမ္းထားေသာေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


သစ္ေတာအမ်ိဳးအစား

သစ္ေတာ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ေတာေကာင္း (Close Forest) ႏွင့္ ေတာညံ့ ( Open Forest)  ဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ေတာေကာင္း ဆိုသည္မွာ သစ္ပင္မ်ား ထူထပ္သိပ္သည္းစြာေပါက္ေနၿပီး၊ လူတို႕၏ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ အလြန္နည္းေသာေတာဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးေရးအဖြဲ႕ FAO ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ  ၄၀% ႏွင့္ အထက္သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ဖံုးလႊမ္းေသာ ေတာကို ေတာေကာင္းဟု ဆိုလိုသည္။

သစ္ပင္ႀကီးမ်ား မရွိဘဲ လူတို႔၏ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ ခံထားရသည့္ ေတာကိုေတာညံ့ဟု  ေယဘူယ် အားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ FAO ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၁၀%မွ ၄၀% အတြင္းသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားရွိၿပီး အျခားေျမအသံုးခ်မႈ မရွိေသာေတာ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

သစ္ေတာေျမ

သစ္ပင္အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား စံုလင္စြာေပါက္ေရာက္ၿပီး  သစ္မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္  (ဥပမာ – ပ်ားရည္၊ ခ်ိတ္၊ ပရေဆး၊ ဝါး၊ မွိဳ၊ မွ်စ္စသည္တို႔ ) ထြက္ရွိေသာ ေျမကို သစ္ေတာေျမဟု ေခၚသည္။ အဆုိပါ သစ္ေတာေျမတြင္ သစ္ပင္မ်ိဳးစံု ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္သည့္အတြက္  ရာသီဥတုကို သမမွ်တေစၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ေပါမ်ားကာ  ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ား အတြက္ အစာႏွင့္ေရရရွိေစသည့္ ေျမလည္း ျဖစ္သည္။