သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕ – Flegt Myanmar

သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးႀကပ္နုိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္ ၂၄ ဦး ပါ၀င္သည့္  ႀကားကာလ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ (ITF) ကို တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ နယ္ပယ္စံုမွ သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔ ( MSG )ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။