လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအေျခအေန – Flegt Myanmar

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာအေျခအေန

ျမန္မာ့သစ္ေတာ လက္ရွိအေျခအေန

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာ့သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈကို ေကာင္းကင္ေျမတိုင္းဓာတ္ပံုမ်ားထုတ္ယူ၍ သိပၸံနည္းက် စနစ္တက် တိုင္းယူခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ဖံုးလႊမ္းမႈပမာဏသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၇% အထိရွိခဲ့သည္။ (သစ္ေတာဦးစီးဌာန) အဆိုပါ ၅ရ% သည္လည္းေတာေကာင္း (closed forest) မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့သစ္ေတာဧရိယာသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၃%ရွိေသးေသာ္လည္း  ေတာပ်က္ ေတာညံ့ (open forest) ဧရိယာ ၂၁% ႏွင့္ ေတာေကာင္း (closed forest ) ဧရိယာ ၂၂% ရွိေႀကာင္း  သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ၇က္ေန႔က အာဖရိကႏိုင္ငံ၊ ဒါဘင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႔သစ္ေတာမ်ား ကြန္ဂရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔သစ္ေတာ အျပဳန္းတီးဆံုး တတိယ ေျမာက္ႏိုင္ငံ အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္ကို ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ အာဏာရစဥ္ကာလက သစ္ေတာက႑မွ ႏိုင္ငံျခား ေငြ စုစုေပါင္း၏ ၃၀% အထိ အဓိကရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ေသည္လည္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးခဲ့မႈ ပမာဏသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိကာလအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ပမာဏကို မမီခဲ့ပါ။